Cookie policy

Algemeen

Uw privacy is belangrijk voor GOit BV.

Daarom verwerkt GOit uw persoonsgegevens zo min mogelijk. Voor zover er informatie door ons wordt verwerkt, geschiedt
dit in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante regelgeving die uw privacy en de privacy van uw
dossiergegevens beschermen. Dit betekent dat wij alleen informatie verwerken voor welbepaalde en gerechtvaardigde
doeleinden. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan dit privacy statement te hebben gelezen en akkoord te
gaan met de mogelijke gevolgen die het gebruik van onze diensten voor uw privacy heeft.

1. GOit en derden

2. Wat voor een informatie wordt door GOit verwerkt en voor welk doel?

3. In welke gevallen wordt deze informatie aan derden verstrekt?

4. Hoe waarborgen wij uw privacy?

5. Links naar andere websites

6. Toegang en correctie van uw gegevens

1. GOit en derden

GOit is uiteraard niet de enige partij die betrokken is bij haar dienstverlening. Zo wordt u waarschijnlijk toegang tot het
internet verschaft door een internet service provider en via een telecommunicatieaanbieder. Bovendien wordt de
informatie die u door middel van de sofware verwerkt mogelijks opgeslagen op een internet server van derden. Zoals u zal
begrijpen, heeft GOit geen invloed op mogelijke handelingen die anderen met uw (persoon)gegevens verrichten en
accepteert zij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid

2. Wat voor een informatie wordt door GOit verwerkt 
en voor welk doel?

Klantgegevens 
Onder klantgegevens verstaan wij onder meer de naam van uw organisatie, adresgegevens,
telefoongegevens, e-mailadres en de naam van een contactpersoon. Uw klantgegevens worden door ons geregistreerd voor
de facturatie van onze diensten en om zo nodig contact met u te kunnen opnemen. 

Cookies 
Cookies bevatten gegevens van
een bezoeker van een website en zorgen ervoor dat deze websites de computer herkennen bij herhaald bezoek. Door
middel van cookies worden bepaalde gegevens bewaard, zoals een wachtwoord en gebruikersnaam. Iedere bezoeker kan
zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Logbestanden Naast uw IP-adres worden nog een
aantal andere gegevens geregistreerd, zoals het soort verbinding, de browser waar u gebruik van maakt, het
besturingssysteem van uw computer.

Beveiliging 
GOit is beveiligd tegen misbruik van deze gegevens door derden. GOit
neemt veiligheidsmaatregelen om de gegevens van haar klanten te beschermen. We gebruiken standaard online
veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld authenticatie en gecodeerde verwerking, om uw gegevens zo goed mogelijk te
beschermen. U dient zich echter te realiseren dat geen enkele beveiliging volledig waterdicht is. GOit neemt daarnaast
maatregelen om alle informatie ook offline te beschermen. Al uw informatie wordt bewaard in een veilige, afgeschermde
omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers die informatie nodig hebben om bepaalde werkzaamheden te kunnen
verrichten, zoals beheerder die het onderhoud van de servers en het gegevensbeheer verzorgen, hebben toegang tot de
gegevens. De beheerders zullen daarbij niet inhoudelijk kennis nemen van de gegevens, maar toegang tot individuele
gegevens is soms noodzakelijk voor beheer of het oplossen van storingen.

3. In welke gevallen wordt deze informatie aan derden 
verstrekt?

De gegevens die door ons worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verhuurd of
verkocht aan derden. In de volgende gevallen zullen we uw gegevens echter wel aan derden verstrekken: Indien wij uw
toestemming hebben
Indien wij vragen om uw toestemming zullen we dit doen onder vermelding van welke informatie wij
willen verstrekken, aan wie wij deze willen verstrekken en waarom. Zonder uw toestemming zullen wij de desbetreffende
informatie niet verstrekken. Indien wij hiertoe door de wet worden verplicht In de gevallen door de wet bepaald zullen wij
uw gegevens aan de bevoegde instantie verstrekken. In geval van gehele of gedeeltelijke verkoop van ons bedrijf
Gegevens die door ons worden verzameld kunnen door ons worden overgedragen indien wij ons bedrijf of een deel
daarvan verkopen.

4. Hoe waarborgen wij uw privacy en de privacy van uw 
gegevens?

Teneinde al uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, hebben wij passende
technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de
stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht
onnodige verzameling en verdere verwerking van (persoon)gegevens te voorkomen. Bij het verzamelen of overdragen
van belangrijke gegevens gebruiken wij codering.

5. Links naar andere websites

Deze website van GOit kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden en niet in
overeenstemming zijn met deze Privacy Statement. Wanneer u linken naar andere websites maakt via deze site, geldt het
Privacy Statement van die andere website en is ons privacy beleid niet langer van toepassing. We raden u aan het privacy
beleid van elke site door te nemen voordat u uw persoonlijk identificeerbare informatie geeft. GOit is niet
verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites van derden.

6. Toegang en correctie van uw gegevens

Toegang 
Indien u inzicht wilt in uw gegevens of bepaalde gegevens uit onze database(s) wilt laten verwijderen dan wel
laten aanpassen of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via Management@GOit.be. U kunt ons op dit e-mailadres
ook bereiken indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy statement. 

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling 
GOit behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te
passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te
consulteren op www.GOit.be/voorwaarden.
VEEAM logoLogo HP
Logo KMO-PortefeuilleWatchGuardGold